วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างนำโดย นายพันธ์ทิพย์ คะลีล้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ และโรงเรียนบ้านโพนขาว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

Share: