ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง (ทั้งนี้ตั้งแต่วัน1มีนาคม-30พฤษภาคม2565)

Share: