📣 อำเภอศรีสงคราม แจ้งกำนันทุกตำบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในเขตอำเภอศรีสงคราม เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน โดยมีเนื้อหาสาระสรุปย่อๆได้ดังนี้📌📌 1 .ให้กำนันทุกตำบลสำรวจ/จัดทำ/รวบรวมและรายงานการฉีดวัคซีนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รายงานต่ออำเภอภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 2.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดเพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 2.รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่างๆ 3.ห้ามจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต รถแห่ มหรสพที่มีการรวมผู้คนเป็นจำนวนมาก 4.ห้ามมีการดื่มสุราในร้านอาหารหรือสถานบริการที่ให้บริการแต่อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ 5.การจัดกิจกรรมที่มีการรวมผู้คนไม่เกิน 200 คน สามารถกระทำได้โดยสามารถยื่นคำขอผ่านรพ.สต.มายังสสอ.ศรีสงครามตามลำดับ 6.ห้ามจัดการชนไก่ -กัดปลา จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 7.ให้ปิดสถานศึกษา จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่เหลือก็สามารถศึกษารายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมานี้ครับ ฮักเด้อศรีสงคราม นครพนม😭😭😢😢

Share: