ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ และสี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 (ประจำกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-9157 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 002-60-0005 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน บต 5266 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 002-57-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างเหมาแต่งกายชุดนางรำและคนถือป้าย ตามโครงการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2022
จ้างเหมายานพาหนะ (รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 6 คัน) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งประดับตกแต่งรถวิถีชีวิตลุ่มน้ำสงครามและเศษฐกิจพอเพียง ตามโครงการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้ควบคุม ประจำซุ้ม ตามโครงการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ ติดตั้งเครื่องเสียงแห่ประชาสัมพันธ์) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการจัดงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนสว่าง (ตามแบบ อบต.โพนสว่างกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเสริมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาทำซุ้มวิถีชีวิตและประดับตกแต่ง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ประจำกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ 30/08/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อเราเตอร์วายฟาย พร้อมสายแลนอินเตอร์เน็ต ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อเราเตอร์วายฟาย พร้อมสายแลนอินเตอร์เน็ต ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
จ้างทำป้ายสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
ซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่