แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 32 วัน 26/05/2023
ซื้อรถบรรทุกเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 05/11/2021
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 27/11/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 26/11/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 16/11/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 02/07/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 02/07/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 02/07/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 02/07/2020
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง 28/05/2020
รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 25/03/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาสดิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
จ้างทำเนียบคณะผู้บริหาร/สภาองค์การบริหารส่วนตำบล/พนักงานส่วนตำบล/กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินีสุทิดา และป้ายห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง lnverter (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ ศพด.วัดศรีสวาสดิ์ และ ศพด.บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 310 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ประจำกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๒๔ รายการ 30/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่