แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายปรีชา โคตะบิน ถึง หมู่บ้านนายคำบอน โคตะบิน หมู่ที่ 8 บ้านท่า ตำบลโพนสว่าง 19/04/2024
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 32 วัน 26/05/2023
ซื้อรถบรรทุกเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 05/11/2021
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 27/11/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 26/11/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 16/11/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 02/07/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 02/07/2020
ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 02/07/2020
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 02/07/2020
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง 28/05/2020
รถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 25/03/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายปรีชา โคตะบิน ถึง หมู่บ้านนายคำบอน โคตะบิน หมู่ที่ 8 บ้านท่า ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายปรีชา โคตะบิน ถึง หมู่บ้านนายคำบอน โคตะบิน หมู่ที่ 8 บ้านท่า ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายปรีชา โคตะบิน ถึง หมู่บ้านนายคำบอน โคตะบิน หมู่ที่ 8 บ้านท่า ตำบลโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กงการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อชั้นวางเอกสาร 6 ช่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อตู้เก็บของในครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพธิื หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาโพะิ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 8 บ้านท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
จ้างเช็คระยะตามเวลาของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1197 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2023
ซื้อเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
ซื้อวัสดุทำปราสาทผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
จ้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ ศพด.วัดศรีสวาสดิ์ และ ศพด.บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 310 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่