สมาชิกสภา

นายวารี  ต้นเงิน 
ประธานสภาอบต. 
084-2684944

นายสมภาร  ทุมแต้ม
รองประธานสภา 

นางสาวมณฑา แปโค
เลขาประธานสภา
061-0314584

นายชวินทร์ ลิปูหนอง
 ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายวรวิทย์ คะมุง
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

นายชัยสิทธิ์ สิทธิยา
ส.อบต.หมู่ที่ ๖

นายสมัย หาทำ
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

นายพรชัย บุพศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

นายจิติศักดิ์ สิทธิยา
 ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นายตะวัน เอกจักรแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

mungmee

Share: