กองสวัสดิการสังคม

นายอนุชิต  อุปละ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-5349238

นายเกรียงไกร  หาญมนตรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
088-2199764

นางสาวลลิตา  โคตะบิน
คนงานทั่วไป
062-9980046

mungmee

Share: