หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวี โคตะบิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
093-4353833

นางสาวตติยาธร โพธิ์สุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
091-0640609

นางสาวณัฏ์ฐศิริ เสนารัตน์
หัวหน้าสานักปลัด
098-1033465

นายอนุชิต อุปละ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-5349238

mungmee

Share: