กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง- 
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชลธิชา บุญน้อม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
099-5329415

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ครู

นางวิชญา  มีมา 
ครู
092-9558624

นางสาวกนกพิชญ์  คำผาย
ครู
080-7312588

นางอำนวยพร  นาทองหล่อ
ครู
087-0799565

นางรวีวรรณ  โทรัตน์ 
ครู 
084-9358741

นางทิพยารัตน์  พลเชดี 
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
082-1154589

นางณรรฐวรรณ  เพ็งลุน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
089-8637517

mungmee

Share: