กองคลัง

-ว่าง- 
ผอ.กองคลัง

-ว่าง- 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวอาภรณ์ ประกิ่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอมรรัตน์  วงษาเนาว์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 063-6868265

นางสาวณัฐธิดา  โคตะบิน
คนงานทั่วไป
092-5070386

นางสาวสุกัญญา  อนุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
082-4967956

นางสาวขนิษฐา  ลือรินทร์ 
จ้างเหมาบริการ
082-3767885

mungmee

Share: