กองช่าง

-ว่าง-
ผอ.การกองช่าง

-ว่าง-
วิศวกรปฏิบัติการ

นายกรกช สิทธิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
091-0567334

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสยุมภู  คำพิษงู
ผู้ช่วยช่างโยธา
080-7428647

นายสถาพร  รังศรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
082-0905827

นายเกรียงศักดิ์  โคตะบิน
คนงานสูบน้ำบ้านท่า
090-1818354

นางสาวศรีสุดา เถื่อนวงศ์
จ้างเหมาบริการ
065-5729652

นายบุดดี  กวนลีหลง
คนงานสูบน้ำบ่อจันทร์
065-0620584

mungmee

Share: