สำนักปลัด

นายทวี  โคตะบิน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสว่าง
093-4353833

นางสาวตติยาธร  โพธิ์สุ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 091-0640609

นางสาวณัฏ์ฐศิริ  เสนารัตน์ 
หัวหน้าสำนักปลัด
098-1033465

นางสาวศุภรัตน์  สร้อยดั้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 081-9647140

นางสาวอรอุมา คะมุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายณพงศ์ภาสกร วงศ์โท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
096-2978356

-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอารยา  ปิลอง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
064-4839600

-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาววรณัน  ตันโลห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
066-1629163

นางสาวกัญญาณัฐ  ปิลอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
083-1495734

นายพรชัย ภักดี 
นักการภารโรง 
088-5409770

นายนิมิต  โคตะบิน
ยาม
084-4122630

นายภูมินทร์  โคตะบิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
093-0676708

mungmee

Share: