Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนกทาม

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนกทา ม.5

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประปาหอสูง บ้านโพนขาว ม.3

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่8

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่10

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

Continue Reading...