โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอการและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 “เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและคนไร้ที่พึ่ง ได้มีโอกาสรับทราบและเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน ตลอดจนแนวทางการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ

mungmee

Share: