รายงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางสาวรุ่งนภา หมอกมีชัย บ้านเลขที่ 72หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางนิยม มีมา  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางสาวมณฑา   แปโค  บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางวิชุดา    แปโค  บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางสาวเฉลิมรัตน์   อุ่มทรัพย์  บ้านเลขที่ 244  ม.7 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายทองอยู่    โปแอ  บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางธนวรรณ   กุลชนะรงค์  บ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางบาน    โปแอ  บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางวิไล   มาตา บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 10 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางกนกวรรณ  โคตะบิน บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายวิชัย  โพธิราช บ้านเลขที่ 249 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางฤทธิ์  โคตะบิน บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายยอดชาย  สิทธิยา  บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางยุพิน  โคตะบิน บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นายเพ็ง     ศรีวิไล   บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

นายจิตร     สร้อยดั้น   บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางรุ่งตะวัน    โคตะบิน   บ้านเลขที่ 221 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางทิพวรรณ   ดีสิงห์บุญ  บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางสาวนิชกมล    ดีสิงห์บุญ  บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นางนิ่มจันทร์  ร้องขาน บ้านเลขที่  36 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: